Čtvrtek, 18 července, 2024

EPC projektů v Česku rychle přibývá. Loni ušetřily přes 400 milionů korun, klimatické cíle EU mohou zájem ztrojnásobit

Projekty garantovaných úspor energie (EPC) se stávají stále populárnějšími a efektivnějšími nástroji pro snižování energetické náročnosti budov a další infrastruktury a pro dosažení cílů v oblasti dekarbonizace české ekonomiky. V souvislosti s klimatickými cíli Evropy se očekává, že poptávka po projektech úspor ve všech oblastech – včetně EPC metody – se nejméně ztrojnásobí.

Využití metody EPC (Energy Performance Contracting) není v českém prostředí žádnou novinkou – první projekty byly realizovány již před 30 lety. EPC je využíváno v soukromé i veřejné sféře, která díky vývoji legislativy a standardizaci dnes dominuje. Více než 90 % EPC projektů se uskuteční na objektech měst, obcí, krajů a jejich či státních příspěvkových organizací.

Až trojnásobný nárůst

Podle údajů Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) v roce 2023 překročila roční úspora z EPC projektů 400 milionů korun a kumulovaná úspora dosáhla více než 6 miliard korun. Skutečnou celkovou úsporu z EPC projektů v ČR přepočtenou na aktuální ceny a zahrnující i projekty, kde již garantovaná období skončila, pak asociace odhaduje na více než 10 miliard korun.

V příštích letech by mohl zájem o metodu EPC v ČR ještě vzrůst. „V souvislosti s klimatickými cíli Evropy a závazky ČR z nich plynoucích se očekává, že se poptávka po projektech energetických úspor ve všech oblastech ekonomiky znásobí, mělo by to být až trojnásobně nebo více. To by se mělo proporcionálně odrazit i v poptávce po EPC,” uvedl předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) Miroslav Marada.

Obecně jsou projekty EPC hojně využívány na budovách škol, kulturních zařízeních, či dalších objektech veřejného sektoru. Aktuálně je jednoznačným lídrem oblast infrastruktury ve zdravotnictví.

Dlouhodobě ve svých dotačních programech podporuje EPC projekty Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. „Vidíme v metodě EPC, zejména u velkých projektů, jako jsou energetické renovace nemocnic, škol nebo státních institucí, smysl. A to díky značným úsporám, které mohou být až třetinové oproti stavu před rekonstrukcí. Navíc je tam záruka na dosažení úspor a také na to, že se vložené peníze vrátí zpět. Nejde jen o dlouhodobé snížení spotřeby energie a vytápění, ale třeba i o snížení spotřeby vody. V současnosti máme vyhlášené čtyři výzvy na snížení energetické náročnosti veřejných či církevních budov nebo budov z neziskového sektoru v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) a v Modernizačním fondu, kde je na to 10 miliard. Další projekty podporujeme z Národního plánu obnovy (NPO). A zvýhodňujeme ty projekty, které se rozhodnou využít metody EPC – získávají navíc 5% bonus, což například při stamilionových částkách není zanedbatelné. Celkem jsme z OPŽP, Modernizačního fondu a NPO podpořili, a ještě plánujeme podpořit 87 EPC projektů a to částkou 3,3 miliardy korun. Většina jsou z oblasti zdravotnictví. Jde třeba o Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy, Psychiatrickou nemocnici Dobřany či Nemocnici na Homolce. Kumulativní roční úspora je 46 milionů korun. Z Národního plánu obnovy jsme pak podpořili tři nemocnice s metodou EPC – FN Bulovka, FN u sv. Anny v Brně a FN Olomouc,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Aktuálně byl s podporou programů Ministerstva životního prostředí dokončen jeden z největších projektů EPC v Česku ve zdravotnickém zařízení – v památkově chráněném areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice – za zhruba 600 milionů korun. Z toho byla dotace od Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP a Nové zelené úsporám ve výši 533 milionů korun. 

Společnosti Veolia Energie ČR a D-energy dokončily jeden z největších projektů garantovaných úspor energie v České republice. Psychiatrická nemocnice Bohnice díky tomu spotřebuje o 30 procent méně energie a ušetří téměř 15 milionů korun ročně. Úspory má zaručené na 10 let.

Celý článek si můžete přečíst v magazínu POSITIV Business & Style 1/2024 ZDE.

You can read the full article in the POSITIV Business & Style magazine 1/2024 HERE.

„Rozsáhlou rekonstrukci jsme dokončili v rekordně krátkém čase osmnácti měsíců. Obnovou prošla hlavní výměníková stanice včetně záložního zdroje, bylo položeno 9,5 km nových rozvodů, instalováno 54 objektových výměníkových stanic nebo nový systém měření a regulace. Vyměnili jsme přes 3 tisíce historických oken a dveří a zateplili více než 20 000 metrů čtverečních konstrukcí,“ upřesnil Eduard Paulík, jednatel společnosti D-energy, která projekt společně s Veolia Energie ČR realizovala. 

Úspora nákladů za energie a vodu je v tomto případě garantována po dobu deseti let a má dosáhnout 167 milionů korun. Tyto prostředky tak může nemocnice investovat do dalšího zkvalitnění péče o své pacienty. Množství oxidu uhličitého, který za tuto dobu nezatíží životní prostředí, je vyčísleno na téměř 60 tisíc tun.

Vedle zdravotnických zařízení se o metodu EPC začínají zajímat i další resorty. U nich však přetrvává jedna z posledních legislativních bariér – dle zákona o rozpočtových pravidlech nelze EPC projekty organizačních složek státu financovat dodavatelským úvěrem. 

„Dle studie Deloitte ve třech čtvrtinách budov ústředních vládních institucí nedochází k efektivnímu nakládání s energií a stát tak přichází o zhruba 500 milionů Kč ročně. Pracujeme s odhadem, že budov organizačních složek státu, které by potřebovaly modernizovat, je asi 700. Současným tempem by proces jejich modernizace mohl skončit až někdy kolem roku 2060, což ale neodpovídá závazkům plynoucím z evropské směrnice EED. Odstraněním bariéry pro dodavatelské financování by se modernizace značně zrychlila,”d odal předseda APES Miroslav Marada.

„Dávalo by to smysl. Dlouhodobě prosazuji, aby se tato překážka v renovacích organizačních složek státu, což jsou soudy, Muzea Policie ČR nebo Akademie věd, odstranila. Je to ale zákon v gesci Ministerstva financí,“ doplnil ministr Hladík.

Další cesty k úsporám

Metoda EPC je výhodná pro budovy s vysokou energetickou náročností, tedy spotřebou energie, jako jsou průmyslové objekty, kancelářské budovy nebo budovy veřejných institucí. Výhodou je, že projekt lze koncipovat jako soubor individuálních či komplexních opatření na více budovách, jedním projektem a jednou žádostí o podporu z programů Ministerstva životního prostředí nebo Státního fondu životního prostředí ČR.

Projekty garantovaných úspor sledují trendy v energetice a postupně se jejich součástí stává efektivní využití obnovitelných zdrojů, práce se spotovými cenami či služby výkonové rovnováhy. Díky kvalitnímu energetickému managementu jsou ESCO společnosti schopny pružně reagovat na aktuální výzvy včetně ESG (environmentální, sociální a správa společnosti) a strategii dekarbonizace české ekonomiky.

Budovy, které využívají aktivní energetický management, stále častěji doprovázený prvky umělé inteligence, pak mohou díky energetické účinnosti a snížení emisí CO2 pomoci snáze dosáhnout cíle EU snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030.

O EPC:

EPC = z angl. Energy Performance Contracting, tedy energetické služby se zárukou úspor

EPC jsou energetické služby, jejichž obsahem je návrh, vyprojektování a realizace investičních úsporných opatření v existující budově či areálu s garancí návratnosti investic a s dodavatelským úvěrem. Realizaci hradí dodavatel, zákazník ji splácí následně z garantovaných úspor, třeba až dvanáct let, a nemusí tak řešit financování.  Tam, kde by byla návratnost energeticky úsporných opatření delší, lze využít kombinaci EPC a dotace. Metodu EPC právně vymezuje zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Parametry EPC projektu v Psychiatrické nemocnici Bohnice

  1. Energeticky úsporná opatření (celý bohnický areál je předmětem památkové péče)
  • rekonstrukce 8 MW hlavní výměníkové stanice, nový záložní zdroj (plynový kotel), 9,5 km nových areálových rozvodů, 54 objektových výměníkových stanic, 3 330 termostatických hlavic, 116 termoelektrických hlavic, nový systém měření a regulace
  • 8 500 nových LED svítidel
  • 9 500 m2 (3 200 kusů) replik a repasí historických kastlových oken a dřevěných dveří, 20 000 m2 zateplených konstrukcí (převážně půd)
  1. Základní parametry (Kč s DPH): 
  • investiční náklady = 600 mil.
  • dotace OPŽP + NZÚ = 533 mil.
  • garantované úspory za 10 let (teplo, elektřina, zemní plyn, voda) = 167 mil. (59 tis. tun CO2)
  1. Časová osa
Kdy?Co?
2017Zahájení přípravy projektu EPC
červen 2021Vyhlášení veřejné zakázky
květen 2022Podpis smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem s konsorciem D-energy & Veolia
listopad 2023Dokončení realizace základních investičních opatření
prosinec 2033Konec garance za úspory a projektu EPC

Projekt je spolufinancován z prostředků EU – fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

…………………………………………………………

O SSI Group:

SSI Group je ryze česká rodinná společnost, která se na trhu pohybuje již od roku 1990 a s více než 3000 zaměstnanci dnes patří mezi pět největších společností v Česku zajišťujících komplexní služby intergrovaného facility managementu – bezpečnostní služby, úklid a údržbu nemovitostí. Portfolio SSI Group tvoří několik stovek objektů po celé České a Slovenské republice a firma postupně expanduje i do dalších zemí střední Evropy. Mezi její obchodní partnery patří moderní obchodní centra, luxusní hotely nebo průmyslové areály. 

SSI Group se zaměřuje také na oblast energetiky, a to prostřednictvím firem, které jsou součástí koncernu. Návrhy a realizace projektů v oblasti teplárenství a průmyslové energetiky zajišťuje společnost SSI Energy, za EPC projekty zodpovídá firma D-energy a společnost Dabona se specializuje na dotační a projektový management.

Mnoho úsilí pak SSI Group věnuje inovacím, například v oblastech automatizace nebo chytrého energetického managementu. 

O Psychiatrické nemocnici Bohnice: 

Psychiatrická nemocnice Bohnice je největší psychiatrickou nemocnicí v ČR. Poskytuje akutní a následnou péči psychicky nemocným napříč všemi věkovými kategoriemi. Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných lůžkových oddělení (všeobecná psychiatrie, pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, léčba závislostí, ochranná léčba, interna, LDN atd.), Center duševního zdraví a ambulancí. Nemocnice s kapacitou přes 1 100 lůžek na 32 odděleních v areálu o rozloze 64 hektarů přijme ročně přes 8 800 pacientů.  

O APES:

Asociace poskytovatelů energetických služeb byla založena v roce 2010 s cílem reprezentovat a hájit oprávněné zájmy poskytovatelů energetických služeb na českém trhu i ostatních zemích, aktivně přispívat k dlouhodobému rozvoji energetických služeb v ČR, určovat a slaďovat standardy energetických služeb v ČR a propagovat energetické služby ve veřejném, ale i soukromém sektoru. 

Výsledkem dosavadní činnosti APES je široce akceptovaný návrh vzorové smlouvy, zadávací dokumentace a metodiky výběrového řízení pro veřejné zadavatele projektů využívajících energetické služby se zaručeným výsledkem.  Společně s dalšími oborovými organizacemi se podílela na formulaci pravidel pro žadatele a příjemce dotací ve vztahu k zavedení možnosti kombinovat dotace s dodavatelskými úvěry v případě EPC projektů. Připravovala také podklady pro zahrnutí energetických služeb do zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. 

V současné době sdružuje 30 členů. Více na www.apes.cz

Zdroj: SSI Group

Foto: Veolia Energie

RELATED ARTICLES