Pátek, 12 dubna, 2024

Moravskoslezský kraj se pustil do opravy Těšínské ulice v Opavě

Správa silnic Moravskoslezského kraje začne na konci srpna s rekonstrukcí Těšínské ulice. Ta se bude opravovat postupně do poloviny října. Město usilovalo o to, aby takto důležitá stavba začala až po otevření obchvatu v polovině září nebo v průběhu letních prázdnin. Vlastníkem silnice a investorem opravy je Správa silnic Moravskoslezského kraje, kvůli vyhlášené veřejné zakázce se však termín už nemohl měnit.

Opravy se budou provádět od Nádražního okruhu až po kruhovou křižovatku u Globusu. U každé etapy dojde k jednosměrnému provozu směrem na Ostravu. „Na jednu stranu vítáme, že kraj tuto silnici opraví, protože její stav je špatný a velkou opravu potřebuje. Na stranu druhou jsme chtěli, aby rekonstrukce začala po dokončení obchvatu, který by měl odvést velkou část dopravy, nebo v době letních prázdnin, kdy nejezdí tolik aut. Aby se občané a firmy mohly na toto omezení připravit, rozhodli jsme se sami kontaktovat všechny důležité aktéry, včetně desítek firem, které působí na této silnici nebo v jejím blízkém okolí a které by rekonstrukce mohla ovlivnit,“ uvedl opavský radní pro dopravu Petr Popadinec. „I když nemáme vliv na tuto stavbu a není naší pravomocí ji ovlivňovat, prosíme občany o trpělivost a děkujeme za pochopení,“ dodal radní Popadinec.

Samotné práce budou probíhat technologií, která podle sdělení zhotovitele po dokončení obnovy povrchu v dotčeném úseku po dobu přibližně 24 hodin znemožní přejezd opraveného úseku k přilehlým objektům a navazujícím ulicím. „Na předchozích jednáních jsme zhotovitele upozorňovali na nutnou spolupráci s komerčními subjekty, které bude jednodenní omezení postihovat. Bohužel to bude mít dopad i na obyvatele v ulicích Anenská, Jiráskova a Jateční, kteří budou na 24 hodin de facto odříznuti. Kvůli výběrovému řízení však nebyly změny možné,“ dodal Petr Popadinec. Při této technologii dochází k recyklaci stávajícího asfaltu, který tak nemusí být odvážen pryč, ale díky moderním postupům je možné ho částečně znova použít.

Upřesňujeme dopravní opatření a omezení dopravy v souvislosti s opravou silnice v rámci rekonstrukce:

Jedná se o souvislou opravu silnice III/4642 v km 0,000 – 2,539 silničního provozního staničení. Začátek úseku je situován v křižovatce se silnicemi I/46 (ul. Praskova) a II/464 (ul. Jánská). Konec úseku je situován před okružní křižovatkou se sil. I/11 (u Globusu).

Předmětem stavby je oprava povrchu vozovky stávající krajské silnice III/4642 v intravilánové části města Opava. Celková délka uzavřeného úseku je 2 539 m. 
Jedná se o stavbu trvalou, která přispěje ke zlepšení jízdního komfortu a hlavně ke snížení hlučnosti a nehodovosti na předmětném úseku silnice. 
Stavba byla připravována za použití technologie 3D skenování původního stavu povrchu silnice III/4642 a realizována bude za použití 3D technologie řízení při frézování vozovky a následného 3D měření za účelem kontroly provedení obrusné asfaltové vrstvy vozovky.
Použití 3D technologie by mělo v konečném důsledku zaručit vyšší kvalitu prováděných prací.

Postup prací:
•    v úseku intravilánu v km 0,000 – 0,470 (ul. Nádražní okruh) dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev v tl. 80 mm, provedení lokálních sanací poruch vozovky, následně bude položena vyrovnávací ložní vrstva asfalt. betonu ACL 16+ v tl. 40 mm a dále obrusná vrstvy krytu vozovky z asfaltové směsi typu SMA 11+ v tl. 40 mm na aplikovaný spojovací postřik.
•    v úseku intravilánu v km 0,470 – 2,165 (ul. Těšínská) dojde k odfrézování stávající obrusné vrstvy v tl. 30 mm, provedení lokálních sanací poruch vozovky, dále k recyklaci zbývajícího konstrukčního souvrství technologií za horka na místě se současnou pokládkou nové obrusné vrstvy asfalt. betonu ACO 11 S  v tloušťce 30 mm (REMIX PLUS).
•    v úseku intravilánu v km 2,168 – 2,539 (ul. Těšínská) dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev v tl. 90 mm, provedení lokálních sanací poruch vozovky, následně bude položena ložní vrstva asfalt. betonu ACL 16 S v tl. 50 mm a dále obrusná vrstva krytu vozovky z asfalt. betonu  11 S v tl. 40 mm na aplikovaný spojovací postřik.
•    dále bude provedena v intravilánu výšková úprava mříží uličních vpustí, krycích poklopů kanalizace a krycích poklopů IS ve vozovce a úprava napojení křižovatek a sjezdů na přilehlé pozemky
•    v závěru realizace stavby bude provedena obnova vodorovného dopravního značení na celém úseku.

Stavba bude realizována v termínu: 31. 8. 2023. – 13. 10. 2023
–  v termínu 31.8. – 6.9.2023 bude probíhat frézování a sanace podkladních vrstev vozovky ul. Těšínské v úseku od křižovatky se sil. III/4641 (ul. Těšínská, Zámecký okruh) po železniční přejezd 
za částečné uzavírky komunikace v celém úseku stavby.
–  v termínu 7.9. – 14.9.2023 bude probíhat frézování a sanace podkladních vrstev vozovky ul. Těšínské v úseku od železničního přejezdu po okružní křižovatku se sil. I/11 (u Globusu)
za částečné uzavírky komunikace v celém úseku stavby.
–  v termínu 15.9. – 20.9.2023 bude probíhat pokládka asfaltových vrstev vozovky ul. Těšínské v úseku od železničního přejezdu po okružní křižovatku se sil. I/11 (u Globusu)
za částečné uzavírky komunikace v celém úseku stavby.
–  v termínu 21.9. – 1.10.2023 bude probíhat recyklace za horka a pokládka asfaltové obrusné vrstvy vozovky ul. Těšínské v úseku od křižovatky se sil. III/4641 (ul. Těšínská, Zámecký okruh) po železniční přejezd za částečné uzavírky komunikace v celém úseku stavby.
–  v termínu 2.10. – 5.10.2023 bude probíhat frézování a sanace podkladních vrstev vozovky ul. Nádražní okruh v úseku od křižovatky se sil. I/46 (ul. Praskova) a II/464 (ul. Jánská) po křižovatku se sil. III/4641 (ul. Těšínská, Zámecký okruh) za částečné uzavírky komunikace v celém úseku stavby.
–  v termínu 6.10. – 9.10.2023 bude probíhat pokládka asfaltových vrstev vozovky ul. Nádražní okruh v úseku od křižovatky se sil. I/46 (ul. Praskova) a II/464 (ul. Jánská) po křižovatku se sil. III/4641 (ul. Těšínská, Zámecký okruh) za částečné uzavírky komunikace v celém úseku stavby.
–  v termínu 10.10. – 13.10.2023 budou probíhat dokončovací práce na celém úseku stavby za částečné uzavírky komunikace v celém úseku stavby.

Částečná uzavírka komunikace ve všech uvedených etapách stavby představuje jednosměrné vedení dopravy po silnici III/4642 z centra města směrem ke Globusu. Doprava v opačném směru bude vedena po silnici I/11 (Spojce S1), po silnicích I/46, III/4641 a místních komunikacích v Opavě dle jednotlivých etap stavby a příslušných odsouhlasených situací přechodného dopravního značení a budou vždy řádně označeny.
Realizace stavby „Oprava silnice  III/4642 Opava, ul. Těšínská, ul. Nádražní okruh“ omezí plynulost dopravy v Opavě na delší časové období, soustava částečných uzavírek, dopravních omezení a vedení objízdných tras a jejich vyznačení bude složité a v některých fázích stavby i málo přehledné, ale dlouhodobě plánovaná oprava této velmi frekventované trasy v Opavě byla nutná a byla vyvolána špatným, místy až havarijním stavem komunikace. 
Bohužel dojde k omezení dostupnosti většiny firemních areálů a objektů občanské vybavenosti a bytových domů na ul. Těšínské a Nádražní okruh, ale také na ul. Anenská, Jiráskova, Jateční, Mlýnská a Polanova. 

Zástupci objednatele Správy silnic Moravskoslezského kraje p.o. a zhotovitele, kterým je firma EUROVIA CS a.s. při přípravě stavby a projednání přechodné úpravy provozu udělali maximum pro minimalizaci těchto omezení a ke zdárnému průběhu realizace stavy. Zadavatel stavby, Moravskoslezský kraj, žádá občany o maximální trpělivost, vstřícnost a shovívavost v rámci realizace nutné opravy této pro město Opavu z hlediska dopravního významu strategické komunikace.  

Aktuální informace o této rekonstrukci bude město Opava zveřejňovat na svých webových stránkách a sociálních sítích.

Roman Konečný
tiskové oddělení

Zdroj: opava-city.cz

RELATED ARTICLES