Čtvrtek, 13 června, 2024

Ostravský „mrakodrap“ se dočká své rekonstrukce

Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy s investorem First Skyscraper s. r. o. na rekonstrukci dominantní výškové budovy v centru Ostravy a výstavbu nového parkovacího domu. 

Obě stavby musí být dokončeny nejpozději do pěti let, tedy do roku 2027. Cílem města je rekonstrukcí ikonického domu na ulici Ostrčilova rozšířit portfolio bytů v centru města, včetně městského nájemního, současně posílení parkovacích kapacit pro obyvatele nového bytového domu i veřejnost žijící v blízkém okolí, a v neposlední řadě vyřešení dalšího z dlouhodobě prázdných a zničených domů ve městě.

Ještě před pěti lety jsme měli v Ostravě celou řadu významných, ale prázdných a zničených budov či přímo skeletů. Jsem rád, že se nám je krok po kroku daří odstraňovat. Třicet let stojící skelet vedle krajského úřadu již plně funguje, stejně tak porubský Dům kultury Poklad. Před pár týdny začala rekonstrukce bývalého módního domu Ostravica Textilia, koncem loňského roku Grossmannovy vily a nyní přichází na řadu i výškový dům na ulici Ostrčilova. Ať se již jedná o objekty v soukromém vlastnictví či v majetku města, spojuje je jedno, a to složitá cesta k jejich záchraně, na řešení pro mrakodrap jsme začali pracovat v roce 2020 a nyní přecházíme do druhé fáze,“ konstatoval primátor města Tomáš Macura.

S ohledem na technické problémy je objekt již od roku 2013 prázdný. Opakovaně se vedly debaty o jeho demolici či rekonstrukci. Mezi zásadní technické problémy patří nefunkční opláštění objektu, nevyhovující bezpečnostní parametry, především protipožární, únikové trasy apod. Navzdory popsanému se město rozhodlo tento objekt v centru Ostravy zachránit a zadalo zpracování investičního záměru, který by ověřil realizovatelnost projektu při zachování výšky objektu a zároveň navrhl architektonické ztvárnění budovy.

Návrh řešení věžového domu zpracovalo v letech 2020-2021 Studio AI DESIGN pod vedením architektů Evy Jiřičné a Petra Vágnera. Zachovává stávající dům a navrhuje jeho rekonstrukci a přístavbu s primární funkcí bydlení v rozsahu až 75 nových bytů od 1kk po nadstandardní byty mezonetového typu. K zajištění parkovacích míst v lokalitě pak záměr počítá s výstavbou parkovacího domu v místě dnešního parkoviště. Rekonstrukce je navrhována ve vysokém architektonickém standardu a objekt obsahuje služby a prostory specifického charakteru, jedná se např. o požadavek na zelenou fasádu objektu včetně centrálního zavlažování, recepci v objektu či zelenou střechu na parkovacím domě.

Vzhledem k potřebě města rozšiřovat také skladbu svého nájemního bydlení byl prodej nemovitostí současně spojen s budoucí koupí některých bytů ve zrekonstruované budově a podílu na parkovacím domě. I u nich je investor vázán dodržet definované projekční standardy. Město je tak vlastně prvním zákazníkem investora. „Ostrava je svým přístupem k výstavbě bytových objektů ve spolupráci se soukromým sektorem v rámci České republiky průkopníkem. Na investora se přenáší projekční část celého projektu. Investor bude tím, kdo rekonstrukci budovy a stavbu parkovacího domu projektově připraví a stavbu zrealizuje, město nakonec bude vlastnit většinu parkovací ploch a část bytů k nájmu pro širokou veřejnost. Po rezidenci Nové Lauby, která je už v realizaci, jde tak již o druhý projekt v Ostravě obdobného charakteru. Od spolupráce s privátním investorem si slibujeme především úsporu finančních nákladů a zefektivnění projektu, protože realizace těchto záměrů je skutečně ekonomicky velmi náročná. Přesto máme za to, že atraktivní bydlení má být dostupné i formou nájemního bydlení, nejen pro ty, kteří mají možnost si byty za velké peníze koupit. Své finanční prostředky tak zároveň bude moci město alokovat na projekty převážně veřejného charakteru,“ uvedla Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

O záměru prodeje nemovitostí a vyhlášení výzvy k podání nabídek rozhodly jednotlivé orgány města v prosinci loňského roku. Nabídka společnosti First Skyscraper s. r. o. byla doručena v řádném termínu do konce března tohoto roku a splnila podmínky zadávacího řízení. Předpokládané náklady na rekonstrukci objektu činily v prosinci loňského roku 2021 téměř 510 miliónů korun bez DPH. S ohledem na současnou ekonomickou situaci spojenou s růstem cen stavebních materiálů, ceny práce i inflace, lze s jistotou říci, že se investiční náklady stavbu bytového i parkovacího domu navýší, což je riziko, které na sebe přenáší soukromý investor.

Společnost zaplatí městu veškeré náklady za přípravu dokumentací a podkladů opatřených městem pro získání maxima relevantních informací vztahujících se k proveditelnosti projektu ve výši zhruba 5,3 milionů korun bez DPH a dále kupní cenu za pozemek ve výši téměř 43,3 milionu korun bez DPH. Město po dokončení staveb odkoupí od investora 15 bytů včetně 3 bezbariérových a část (90) parkovacích míst za necelých 231 milionů korun bez DPH. Celkově tak investice město vyjde na 182 milionů korun. Je třeba zdůraznit, že tato cena je naopak fixní. Byty ve vlastnictví města se využijí výhradně pro nájemní bydlení, parkovací místa budou sloužit nejen nájemníkům, ale i pro parkování veřejnosti. Soukromému investorovi zůstane až 60 bytů, minimálně 75 parkovacích míst a nebytové prostory.

Kromě toho je investor povinen na vlastní náklady provést estetizaci okolního veřejného prostoru, a to do roka od dokončení výstavby. Půjde zejména o osazení okolních zelených ploch, podle studie zpracované investorem před zahájením výstavby a v rozsahu území vymezeného ve smlouvě. Investor bude zavázán realizovat i související dopravní infrastrukturu nezbytnou pro zajištění dopravní obslužnosti budovy a parkovacího domu. Dopravní infrastruktura bude rovněž zajištěna prostřednictvím nákladů investora, ve vymezeném rozsahu a podle dopravní studie, jejíž zpracování zajistilo město.

Konečným vlastníkem dopravní infrastruktury bude město bez nutnosti vynaložit náklady na pořízení, avšak s tím, že pak bude zajišťovat údržbu a správu komunikací. Smluvní podmínky mezi městem a investorem jsou nastaveny tak, aby eliminovaly rizika nedokončení projektu. S tím souvisí i přenos rizik a kompletních finančních nároků na investora. Investor se zavazuje zpracovat příslušné projektové dokumentace, zrealizovat rekonstrukci a výstavbu nemovitostí včetně související technické, dopravní a zelené infrastruktury, vše ve smlouvou stanovených milnících. Při jejich nedodržení je investor povinen platit městu sankce či je město oprávněno od smluv odstoupit.

Širší nabídka kvalitního bydlení a architektonická kvalita bytového fondu jsou prioritami města Ostravy vycházející z cíle Zdravé město v rámci Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 pod značkou fajnOVA. Rekonstrukce výškového domu na ulici Ostrčilova je zároveň strategickým projektem města.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES