Čtvrtek, 18 července, 2024

Ve Slezské Ostravě vyroste polyfunkční dům

O prodeji pozemku v katastrálním území Slezské Ostravy, mezi ulicemi U Staré elektrárny a Bohumínská, rozhodlo na svém prvním letošním zasedání Zastupitelstvo města Ostravy.

Ve Slezské Ostravě vyroste polyfunkční dům

Vizualizace plánované podoby polyfunkčního domu. Autor: Ateliér 2 s. r. o.

Záměrem společnosti UNNI Development gama s. r. o. je na pozemku o výměře 850 m² postavit polyfunkční dům, jež nabídne 11 bytů, 30 parkovacích stání i dvě komerční jednotky. Zájemce uhradí sjednanou kupní cenu 5 406 000 a DPH v zákonné výši. Dokončení stavby objektu musí být nejpozději do 31. 3. 2027.

Jedná se o pozemek v lokalitě zvané Zámostí. Toto dříve atraktivní hustě zastavěné území bylo v druhé polovině minulého století necitlivými stavebními zásahy velmi degradováno a Slezská Ostrava přišla o své historické centrum. „Městský obvod společně s městem a Městským ateliérem prostorového plánování a architektury nyní připravuje podmínky pro to, aby bylo možné lokalitu postupně dotvořit, navrátit jí původní kvality a historický význam, to vše však s respektem k hodnotám, které území v mezidobí nově získalo. Klíčovými úkoly jsou postupná proměna ulice Bohumínská v městskou třídu a dostavba území. Prvním krokem pro rozvoj lokality bylo zpracování tzv. urbanistické rozvahy, kterou Městský ateliér prostorového plánování a architektury dokončil v první polovině minulého roku, z té mimo jiné vzešla definice ploch určených k zástavbě,“ konstatoval Tomáš Macura, primátor města.

Pro již konkrétní záměr prodeje pozemku zpracoval Městský ateliér prostorového plánování a architektury tzv. regulační podmínky, ve kterých se již odráží plán na budoucí přeměnu území. Definují např. to, jak má být budoucí zástavba přesně na pozemku umístěna, aby na ni mohl navazovat blok domů podél ulice Bohumínská. Stanovují také, jak má zástavba výškově navazovat na okolní budovy, popisují požadavky pro využití přízemí nebo řešení parkování.

Zámostí je územím, které historicky tvořilo jádro centra města. Zástavba zdejších proluk naplňuje cíl zástavby města dovnitř a je prvním krokem k obnovení centrální části Slezské Ostravy. Městský obvod současně připravuje také proměny veřejných prostranství v okolí, ať už jde o doplnění zeleně k rušné ulici Bohumínské, dotvoření náměstí Jurije Gagarina nebo vznik třech nových piazzet,“ doplnil Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava.

Investor předložil architektonickou studii. Záměrem je vybudovat bytový dům, proporčně i výškově respektující stávající zástavbu. Zelená střecha domu vytvoří klidovou a relaxační zónu pro jeho obyvatele, ale přispěje i klimatu města. Pro obyvatele i návštěvníky komerční části domu vznikne nové podzemní parkoviště. Vnitroblok též obsáhne vnitřní klidovou zónu.

„Předložený záměr investora tvoří citlivé doplnění zástavby.  Přihlíží k měřítku původních budov v ulici U Staré elektrárny a řešením fasády odpovídá současným požadavkům na městský dům. Zároveň záměr respektuje regulační podmínky. Navrhl v parteru dvě obchodní jednotky a pomocí teras dosáhl plynulé změny výškové hladiny,“ uvedl urbanista ateliéru MAPPA Pavel Řihák.

Dnešnímu rozhodnutí zastupitelstva města předcházela řada kroků. V červnu loňského roku rozhodlo zastupitelstvo města o záměru prodeje zmíněného pozemku. Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava v září roku 2021 doporučilo rozhodnout o prodeji pozemku společnosti UNNI Development gama s. r. o.

Investor se při koupi pozemku zaváže požádat nejpozději do 12 měsíců od účinnosti smlouvy o vydání územního rozhodnutí a podat do 24 měsíců ode dne účinnosti smlouvy žádost o vydání příslušného stavebního povolení. Nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení musí být zahájena výstavba objektu. Kupní smlouva obsahuje i další podmínky k zajištění nakládání s pozemkem dle účelu smlouvy a zahrnuje i sankce, při jejich nedodržení.

Dalším rozvojem lokality Zámostí se město Ostrava bude zabývat v průběhu tohoto roku. Od ledna zahajujeme přípravu investičního záměru ulice Bohumínské na městskou třídu, jejímž cílem bude mimo jiné zlepšení propojení části Moravské a Slezské Ostravy, ale také části Muglinova pro pěší a cyklisty, zvýšení pobytové funkce a celkové kvality veřejného prostoru ulice, dostavba proluk i související zklidnění automobilové dopravy. Investiční záměr bude zpracován tak, aby porovnal v souvislostech realizovatelnost v minulosti navrhovaného řešení zahloubení ulice Bohumínské a vedle toho alternativní řešení úpravy ulice bez zahloubení.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES