Pondělí, 24 června, 2024

Studenti radí studentům: rozšiřujeme poptávanou službu konzultací pro zájemce o studium!

Přečíst si recenze o výrobku, který si chcete koupit, není vůbec špatné, lepší ale je zeptat se na přímé zkušenosti někoho, kdo daný výrobek či službu opravdu používá. Přesně tímto názorem se řídila Slezská univerzita, když v loňském roce zaváděla pro zájemce o studium službu individuálních konzultací prostřednictvím svých současných studentů. Středoškoláci možnost zeptat se jen nepatrně starších studentů na jejich vlastní zkušenosti se studiem rozhodně ocenili, univerzita proto letos síť svých ambasadorů studijních programů podstatně rozšiřuje.

Zájemci o studium na VŠ to rozhodně nemají lehké, když se snaží vybrat si v současné, opravdu široké nabídce studijních možností. O tom, že se často zmýlí, svědčí alarmující procento těch, kteří studium vzdají hned v prvním ročníku – v České republice je jich dle dostupných informací okolo 50 %. I když se studijní neúspěšnost studentů 1. ročníků na Slezské univerzitě pohybuje výrazně pod tímto celorepublikovým průměrem, univerzita se dlouhodobě snaží maturantům s orientací a výběrem pomoci. Rozšiřuje míru popisů nabízených studijních programů na svém webu, vydává pro zájemce o studium obsáhlý časopis, zprostředkovává názory současných studentů i absolventů. V loňském roce tento pasivní způsob získávání informací obohatila o interaktivní způsob, když přikročila k ustavení sítě ambasadorů studijních programů, tzn. svých současných studentů. Tito dobrovolníci poskytují na vyžádání osobní zkušenost se svým univerzitním studiem a odpovídají na konkrétní, individuální dotazy zájemců o dané studium.

„Snažili jsme se vcítit do pozice a potřeb maturantů, kteří by si rádi a odpovědně zvolili svůj studijní program na vysoké škole. V loňském, pilotním ročníku zájem o nabídku těchto individuálních konzultací předčil naše očekávání“, říká o úspěšném projektu rektor Slezské univerzity doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. a dodává: „Informace např. ze studijních oddělení nebo od garantů studijních programů si zájemci mohli vyžádat již dříve, ale využití těchto možností v širším měřítku jim pravděpodobně bránil přirozený ostych. Úspěch služby našich ambíků tkví v tom, že si informace předávají studenti, které z hlediska věku dělí od tazatelů většinou jen pár let a kteří se při svém výběru studia a při realizaci přijímacích zkoušek pravděpodobně dostali do stejné situace jako tito tazatelé. Dá se říci, že díky tomu si také tyto dvě skupiny velmi dobře rozumí.“

Ke službě tzv. ambíka se studenti hlásí dobrovolně. Univerzita jim pak zabezpečí odborné školení komunikačních dovedností a zveřejní jejich kontaktní vizitku u konkrétního oboru, který studují. Ambíkem se přitom může stát jen student, který již má se studiem konkrétní zkušenosti, typicky tedy student 2. ročníku. Zájemci o studium pak může z vlastní zkušenosti pomoci orientovat se v konkrétním studijním programu, předat mu vlastní zkušenost ohledně náročnosti studia, seznámit jej s předměty, které studium obsahuje, poradit mu s přípravou na přijímací zkoušku či přiblížit studentský život.

Slezská univerzita aktuálně ve dvou městech ČR (v Opavě a Karviné) nabízí na nejnižším, bakalářském typu studia na 70 studijních programů. Služby ambíka mohou zájemci využít u téměř poloviny z nich. Na SU máme velký počet nových studijních programů, a proto ještě nemají k dispozici studenty s dostatečnou zkušeností pro poskytování tohoto poradenství. Univerzita tak bude v následujících letech svou síť studentských ambasadorů, jejíž rozjezd a první fungování podpořila prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání také Evropská Unie, dále podporovat a rozšiřovat.

Zdroj: Karin Martínková, slu.cz

RELATED ARTICLES