Pondělí, 4 března, 2024

Statutární město Ostrava opět finančně podpoří projekty žákovských parlamentů

V závěru září byl na Konferenci žákovských parlamentů ve Středisku volného času (SVČ) Korunka vyhlášen 2. ročník podpory participativních rozpočtů žákovských parlamentů škol. V jeho rámci mohou žákovské parlamenty jednotlivých ostravských základních škol získat od ostravského magistrátu na své projekty dotaci ve výši až 15 000 korun.

Jde o jednu z aktivit v rámci projektu „Bo nám to není jedno,“ který slouží k podpoře vzniku a rozvoje žákovských parlamentů a ze kterého loni vzešla řada pozoruhodných projektů různého zaměření, spočívá v posílení úlohy žákovských parlamentů, podnícení kreativity, samostatnosti a cílevědomosti samotných dětí, jakož i zvýšení jejich zájmu o dění ve městě.

Jednalo se o vůbec první konferenci žákovských parlamentů na území města Ostravy.

Záštitu nad celou konferencí převzala náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová, která zároveň zdůraznila přínos takovýchto aktivit a vyzdvihla odezvu od samotných škol. „Do projektu je zapojeno 41 základních škol z našeho města, což je velmi hezké číslo. Školou povinné děti mají díky tomuto programu jedinečnou šanci zaujmout úlohu autorů, navrhovatelů a tvůrců. V neposlední řadě svou činností přispívají ke zlepšení kvality života v bezprostředním okolí. Spolupracují přitom se svými učiteli a najednou je vidí v jiném světle. To pak s příjemným překvapením zjišťují, že ‚tříďas‘ není jen mentorem zpoza katedry, ale že ho v pravém slova smyslu mohou chápat jako parťáka a člena týmu. Takže se pak zlepšuje i celkové prostředí ve školách.“

Novinku představuje vznik mládežnických parlamentů v některých městských obvodech. V pilotním ročníku budou spuštěny mládežnické parlamenty v městských částech Poruba, Jih, Mariánské Hory a Hulváky a Slezská Ostrava.

Konference žákovských parlamentů kromě jiného ocenila loňské žákovské projekty, které Ostrava podpořila financemi z městského rozpočtu. Jejich výčet svědčí o tom, že šlo o přínosné, podnětné a zajímavé aktivity napříč rozličnými obory lidské činnosti. Podrobněji níže:

„Buď oukej na netu‘‘

Projekt žákovského parlamentu ZŠ A. Hrdličky, kde samotní žáci řešili v rámci svého projektu důležité téma kyberšikany. Žáci vyšších ročníků připravovali program pro žáky nižších tříd, projekt měl velký vzdělávací potenciál.

„Den první pomoci“

Projekt žákovského parlamentu ZŠ  Ostrčilova, zaměřený na osvětu týkající se první pomoci – vysoká intenzita zapojení žáků, kdy žáci školního parlamentu zajišťovali organizačně celou akci a směřovali ji i k mladším spolužákům.

„Učíme se etiketě aneb co se v mládí naučíš…“

Projekt žákovského parlamentu ZŠ Sekaniny, který navazuje na dřívější tradici školy s cílem rozvíjet   kulturní   a měkké kompetence členů Žákovské rady (komunikace, umění řešit problémy, plánování a organizace akce nebo také zlepšování prezentačních dovedností), vzdělat žáky školy v oblasti etikety a podpořit talentované žáky.  Projekt měl velký potenciál ke zlepšení klimatu školy a stmelení kolektivů.

„Školní legál“

Projekt   ZŠ   K.  Pokorného, technicky, kreativně a netradičně zaměřený.  Žáci vybudovali vlastní prvek (zeď), který nadále využívají pro legální graffiti.

 „Školní žwásty – časopis žáků pro žáky“

Projekt ZŠ Waldorfská, který reagoval na potřeby žáků a přispěl k lepšímu klimatu školy, informoval o dění ve škole a vhodně doplnil „vnitřní život“ školy.  Žáci se podíleli na tvorbě časopisu a zlepšovali své komunikační, digitální i organizační kompetence.

„Vymalování tříd 2. stupně“

Projekt ZŠ Chrustova, zaměřený na výmalbu tříd s cílem zpříjemnit a zkulturnit prostory a přispět tak k lepšímu pocitu v trávení času ve škole. Žáci se podíleli v přípravných fázích, navázali spolupráci s OU, která se umělecky podílela na vymalování tříd.

„S Komenským spolu a fajně“

Projekt Základní školy Komenského.  Projekt, který zaujal cílem propojit školu s komunitou obyvatel v jejím sousedství a rovněž zaměřením na mezigenerační sounáležitost. Prostřednictvím sbírky na této akci bude podpořena i Nadace na pomoc zvířatům sídlící v Ostravě – Porubě.

„Den Země na Horymírce“

Projekt ZŠ Horymírova reflektuje aktuální společenské potřeby a interpretuje významné téma.  Cílem je aktivně vnímat a tvořivým způsobem získávat poznatky o přírodě a důležitosti ochrany životního prostředí. Dále pak motivovat žáky k většímu zájmu o ekologii a ochranu životního prostředí.

„Společná historie – krůček po krůčku Ostravou“ 

Projekt ZŠ Provaznická. Žáci samostatně připravili program pro celou školu. Projekt měl velký dosah, byl srozumitelně popsán a měl pro žáky, především v roli organizátorů, velký vzdělávací potenciál.

Každému z projektů, které budou vybrány v nadcházejícím ročníku město pomůže částkou v rozmezí 8–15 tisíc korun. Harmonogram výzvy k projektům přikládáme zde:

16. 10. 2023 – Vzdělávací seminář k projektům – pro žáky ze ZŠ v prostorách SVČ Korunka

31. 10. 2023, 12:00 – Termín odevzdání projektů na email: predseda@pdmmo.cz

1. – 2.  11.  2023 – Vyhodnocení  projektů  –  setkání  hodnotící komise  složené  ze  zástupců mládeže

1. – 2. 11. 2023 – Informace školám o výsledcích vyhodnocení

6. – 12. 11. 2023 – Podpořené projekty vyplní dotační žádost

11/2023–5/2024 – Realizace projektů

Související informace budou průběžně zveřejňovány na www.talentova.cz.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES