Sobota, 20 července, 2024

Kreativní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 v Ostravě

V průběhu školního roku 2023/2024 se v Ostravě uskutečnil projekt kreativního učení „Probuď v sobě kreativce“ za finanční podpory Evropské unie v celkové výši 770 tisíc korun od Ministerstva kultury ČR v rámci Národního plánu obnovy. Zapojilo se do něj celkem šest ostravských základních škol a čtyři mateřské školy. Aktivity v rámci projektu realizovaly tři partnerské organizace: Theatr ludem, z. s., Moravskoslezská vědecká knihovna, p. o. a Galerie PLATO, p. o., které své „know how“ v oblasti kreativního vzdělávání předaly školám prostřednictvím 134 vyučovacích hodin. V rámci projektu bylo realizovaných celkem osm workshopů určených pro pedagogy, 24 ukázkových lekcí ve třídě a 16 projektových dnů. Do projektu se zapojilo 17 lektorů kulturně-kreativního sektoru (dále jen „KKS“), 46 pedagogů a 20 třídních kolektivů ostravských mateřských a základních škol. 

Díky projektu měli lektoři KKS a pedagogové možnost prohloubit své stávající znalosti a dovednosti v oblasti kreativního vzdělávání. Rozšířili své metody výuky o nové techniky, které aplikovali do své výuky. Projekt poskytl pedagogům nové vzdělávací zkušenosti, které budou prospěšné jak pro ně, tak i pro děti a žáky. Proškolení pedagogové se stali nositeli kreativního učení a mohou tak dále šířit naučenou metodiku ve školním prostředí. 

Na evaluačním setkání u kulatého stolu byly mezi silné stránky projektu zařazeny: víceoborová spolupráce – propojení KKS s pedagogickými profesemi a vzdělávacími institucemi, rozvoj nových a prohlubování stávajících odborných dovedností, zážitková forma realizovaných workshopů a projektových dnů, volba témat jednotlivých workshopů a projektových dnů vedoucích k zaujetí dětí a žáků zapojených mateřských a základních škol, výběr lektorů z KKS a jejich přístup k dětem a žákům.

Přínos u dětí spočívá v rozvoji kreativního myšlení a schopnosti řešit problémy netradičními a inovativními způsoby. Děti se naučily přemýšlet mimo zaběhnuté vzorce a objevovat nové přístupy. Projekt se zaměřoval na podporu individuálního učení každého žáka. Aktivity byly navrženy tak, aby umožňovaly dětem rozvíjet své jedinečné talenty, zájmy a schopnosti. Kreativní učení vytváří prostředí, ve kterém se děti cítí aktivně zapojené a motivované k učení. Aktivity byly interaktivní, zábavné a inspirativní, což podpořilo jejich zájem o vzdělávání. Děti se naučily analyzovat situace, hledat alternativní řešení a vytvářet nové nápady. Naučily se pracovat ve skupinách, sdílet nápady, vyjadřovat své myšlenky a respektovat názory ostatních,“ vysvětlila náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. 

Projekt se zaměřoval na zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání prostřednictvím implementace kreativního učení. Tento proces byl realizován prostřednictvím výuky pomocí kreativních metod a spolupráce mezi třídními kolektivy, umělci a lektory z oblasti kreativního průmyslu.

Výsledkem projektu je propojení vzdělávacích institucí s dalšími aktéry mimo školního prostoru, kteří disponují kreativními přístupy k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Ostrava má ambice stát se centrem prvotřídního vzdělávání, kvalitního školství, a postavit tak základy pro další rozvoj města a zastavit stěhování kreativních a talentovaných lidí za prací a vzděláním mimo město. S ohledem na naplňování takto vytýčeného cíle, plánuje město v podobných aktivitách pokračovat i v budoucnu.

Kompletní informace o projektu naleznete na oficiálních stránkách města Ostravy k oblasti vzdělávání www.talentova.cz, v záložce Probuď v sobě kreativce pod projekty města – https://talentova.cz/projekty-mesta/probud-v-sobe-kreativce/.

Zdroj: TZ Statutární město Ostrava

RELATED ARTICLES