Sobota, 22 června, 2024

Dotace města Ostravy pomohou s opravami světských i církevních staveb

Město Ostrava také v letošním roce přispěje dotacemi k obnově významných památek, městských i sakrálních staveb. Díky tomuto dlouhodobě úspěšnému programu se již podařilo vrátit půvab desítkám historických staveb na území města a přispět tak i k optimálnějšímu využití budov. Pro letošní rok bylo z rozpočtu opět vyčleněno 5 a půl milionu korun. 

Dotační program vyhlašujeme již patnáct let, stal se důležitým nástrojem a pomocníkem při udržování architektonického dědictví Ostravy. Majitelé nemovitostí aktivně využívají pomoci města a daří se tak postupně obnovovat původní krásu historických staveb, na jejichž obnovu mnohdy jejich majitelé nemají potřebné finance,“ připomněla náměstkyně primátora Hana Tichánková. 

Město vyhlásilo výzvy č. 3 a 4 v prosinci loňského roku. Žádosti bylo možné podávat od letošního ledna do března. Hodnocením přihlášených staveb byla pověřena komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města. 

První výzva programu (výzva číslo 3) se týká městských domů a industriálního dědictví s alokovanou částkou 4 miliony korun. Zahrnuje městské domy, které jsou kulturní památkou nebo domy s mimořádným urbanistickým a architektonickým významem na území Ostravy, jakož i objekty kulturního využití a industriální památky. Minimální výše dotační podpory jednomu projektu činí 50 000 korun, maximální pak 1 500 000 korun.

Druhá z výzev (výzva číslo 4) je vztažena k sakrálním stavbám. Těmi se rozumí objekty sloužící duchovní praxi, bohoslužbám a jiným náboženským úkonům. Alokovaná částka je 1,5 milionu korun. Nejnižší výše finanční podpory na jeden projekt je v rámci výzvy určena na 50 000 korun, nejvyšší částka přiznatelná jednomu projektu dělá 500 000 korun.

Městské domy a industriální dědictví

Komise města doporučila poskytnout dotaci pěti vlastníkům z patnácti přihlášených v kategorii Městské domy a industriální dědictví, následně pak komise využila práva upravit navržené bodové hodnocení a navýšila o 10 bodů 2 žádosti. Podpořila tedy sedm žádostí. Celkový požadavek na sedm podpořené žádosti je ve výši 4 220 000 Kč. 

Dotaci by mělo získat bytové družstvo G. Klimenta 4 na opravu sgrafitové fasády ve výši 301 tis. korun, dále bytové družstvo Porubská 549/18 na opravu fasády a balustrád ve výši 1,5 milionu korun, dále společenství vlastníků domu Českobratrská 1887 na opravu střešního pláště kopule ve výši 241 tisíc korun, částku 408 tisíc korun získá projekt druhé fáze záchrany Zámku Poruba na obnovu jižního křídla zámku, 520 tisíc korun získá na opravu jeden z domů ve Vítkovické Štítové kolonii na ulici Nerudově, taktéž ve Štítové kolonii, ale na ulici Tržní pak opraví fasádu řadového domu za 750 tisíc korun. Oprav se dočká také střecha bytového domu na ulici Porubské ve výši 500 tisíc korun. 

Sakrální stavby

Komise doporučila poskytnout dotaci třem vlastníkům ze sedmi přihlášených sakrálních staveb z důvodu historického a kulturního významu předmětných staveb. Celkový požadavek na tři podpořené žádosti je ve výši 1 230 000 Kč. Samotné stavební práce pak musí být provedeny mezi 1. lednem 2024 a 30. červnem 2025.

Dotaci by měla získat Římskokatolická farnost Ostrava Vítkovice na obnovu střešní krytiny jihozápadní věže v závěru kostela sv. Pavla na Mírovém náměstí ve výši 465 tisíc korun, dále pak Římskokatolická farnost v Mariánských Horách na opravu vstupního schodiště kostela Panny Marie Královny ve výši 300 tisíc korun, a nakonec Římskokatolická farnost v Ostravě Radvanicích na obnovu části fasády kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie na Těšínské ulici ve výši 465 tisíc korun. 

Zdroj: TZ Statutární město Ostrava

Foto: Jiří Zerzoň

RELATED ARTICLES