Čtvrtek, 13 června, 2024

Jak firemní kultura ovlivňuje firmu?

Správně řízená firemní kultura může společnosti pomoci plnit cíle a udržovat náskok před konkurencí. Co předně je firemní kultura, s jakými příklady firemní kultury se můžeme setkat a jak ve firmě silnou kulturu vybudovat?

V současném světě podnikání musí každá společnost, která chce zůstat před konkurencí, jasně definovat své cíle a mít jasný plán jejich splnění. Základem dosažení těchto cílů je konzistentní firemní kultura.

Nicméně firemní kultura se sama nevytvoří tím, že společnost pracovníkům nabídne masážní křeslo, pingpongový stůl, neomezený přísun kávy nebo jiný zaměstnanecký benefit. Postupem času se koncept firemní kultury vyvinul od prvoplánových nápadů k praktickým strategiím řízení a inovativním postupům. Moderní firmy jsou si totiž dobře vědomi toho, že pozitivní firemní kultura je základním pilířem prosperující společnosti.

Co je firemní kultura?

Firemní kultura (někdy též organizační či podniková kultura) je soubor hodnot, norem, přesvědčení, etiky a postojů, které charakterizují organizaci a řídí její postupy. Identifikuje a zdůrazňuje vize a chování organizace a celkově udává prostředí ve společnosti.

Organizační kultura podniku je zakořeněna v cílech, vizích, strategiích, struktuře a přístupu organizace k zaměstnancům, zákazníkům, investorům i širší komunitě. Mezi další stěžejní prvky firemní kultury patří lidé, příběh či místo.

Každá firma má svou vlastní vizi úspěchu, na jejímž základě následně vedení společnosti vypracovává soubor cílů pro dosažení této vize. Jasné pochopení podnikové kultury může manažerům pomoci definovat správné hodnoty a kulturu pro jejich společnost. Kromě společnosti samotné vstupují do procesu utváření kultury i zaměstnanci, kteří přispívají svými rozmanitými dovednostmi a schopnostmi.

V ideálním případě tedy firemní kultura spojuje zaměstnance a pomáhá pohánět všechny v organizaci kupředu tak, aby společnost dosáhla svých cílů. Tyto prvky firemní kultury utváří „osobnost“ společnosti a určují, jak bude společnost podnikat a jednat se svými zákazníky.

Proč je důležité pěstovat firemní kulturu?

Kultura může utvářet a ovlivňovat téměř všechny aspekty společnosti, jako je efektivita, celkový úspěch nebo hospodářský výsledek.

Společnosti, jež mají dobře koncipovanou kulturu podpořenou dobrými zásadami, se mohou pochlubit motivovanějšími a angažovanějšími pracovníky, kteří jsou ve výsledku produktivnější. Obchodní partneři a zákazníci také často pozitivně reagují na společnosti, které jsou považovány za firmy s pozitivní firemní kulturou, což následně pomáhá společnostem v úspěchu.

Naopak společnosti, které nemají dobře definovanou kulturu nebo se vyznačují toxickým prostředím, jsou vystaveny vyššímu riziku špatných hospodářských výsledků, vyšší fluktuaci zaměstnanců, nebo dokonce úpadku.

Silná firemní kultura znamená:

  • vyšší motivaci k práci zaměstnanců: Motivovaní zaměstnanci jsou ve své práci produktivnější, což má přímý dopad na hospodářský výsledek společnosti
  • nižší míru fluktuace: Jakmile zaměstnanci nemají pocit, že jsou hodnotnou součástí kolektivu, začnou si hledat práci jinde. Silná firemní kultura je inkluzivní a uznává přínos každého zaměstnance
  • kvalitnější kandidáty: Uchazeči o zaměstnání budou hodnotit firemní kulturu v rámci svého rozhodování, zda chtějí pracovat pro určitou společnost. Pozitivní firemní kultura přitahuje nejlepší kandidáty a vzbuzuje v nich nadšení pracovat pro danou společnost

Typologie firemních kultur

Obecně se rozlišují čtyři základní typy firemní kultury – a to na základě sdílených hodnot, jako je míra svobody rozhodování zaměstnanců nebo stupeň otevřenosti k tržnímu prostředí.

  • Klanová kultura: Vyznačuje se přátelskou až rodinnou atmosférou se zaměřením na spolupráci, mentoring nebo sounáležitost. Podobá se velké rodině, vedoucí pracovníci ve firmě jsou považováni za mentory a kolektiv se stmeluje díky tradici a loajalitě
  • Hierarchická kultura: Založena na strukturách, procesech, postupech a kontrolních mechanismech, které zajišťují efektivitu a stabilitu. Firmy s touto kulturou fungují ve formalizovaném a strukturovaném pracovním prostředí. Úspěch je definován nízkými náklady a plynulým plánováním i následnou realizací
  • Neformální kultura: Charakteristická dynamickým a podnikatelským přístupem, který vsází na riskování a inovace. Firma se vyznačuje kreativním a rychle se měnícím pracovním prostředím, kterému dominuje individuální svoboda a iniciativa
  • Soutěživá kultura: Orientována na výsledky. Firma s tímto typem kultury si cení soutěživosti a úspěchu. Pracovní prostředí je soutěživé, lidé se zaměřují na cíle a organizace je orientována na výsledky

Jak vybudovat firemní kulturu?

Budování a udržování firemní kultury může probíhat organicky. Nicméně manažeři společností by se měli sami vědomě podílet na vytváření pozitivní firemní kultury, která ztělesňuje určité specifické hodnoty, vize, postoje apod.

  • Určení základních hodnot společnosti: Hodnoty společnosti jsou dvě nebo tři slova, která si každý vybaví v asociaci s názvem firmy. Ať už se jedná o společnost, která se zaměřuje na získávání důvěry klientů tradičním přístupem, nebo se agresivně snaží vstupovat na nové trhy, je důležité vyjádřit její hodnoty několika dobře zvolenými slovy.
  • Stanovení realistických cílů firemní kultury: Cíle týkající se firemní kultury by se měly týkat rozmanitosti, inkluze a sdílených hodnot. Majitel společnosti musí zvážit, proč firmu původně založil a čeho chce dosáhnout. Firemní kultura by měla tyto myšlenky odrážet. Měla by být pozitivním poselstvím, které bude inspirovat nejen zaměstnance, ale i zákazníky.
  • Zapojení zaměstnanců: Firemní kulturu je náročné měřit a sledovat její účinnost. Pro její zlepšení je třeba zapojit zaměstnance. Vedoucí firem by měli zajistit způsoby, jak získat feedback od zaměstnanců a sami jim konstruktivní zpětnou vazbu poskytovat. Toho lze docílit například anonymními průzkumy angažovanosti zaměstnanců.

Zdroj: cemi.cz

RELATED ARTICLES