Sobota, 20 července, 2024

Město Ostrava znovu finančně podpoří výuku cizích jazyků ve školách, talentmanagement i celkový rozvoj kvality školství

Zvýšení jazykových dovedností školou povinných dětí, zlepšení cizojazyčné výuky a odborný rozvoj učitelů cizích jazyků představují důležitou součást celkového zkvalitnění vzdělávání. Ostrava tak opět přichází s podporou těchto aktivit. V rámci Programu a Výzvy na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2024/2025 orgány města postupně schválily rozdělení 9 milionů korun (dotace a příspěvky) mezi 42 ostravských mateřských, základních i středních škol (kompletní přehled všech podpořených projektů je k dispozici na webu města).

„Prostřednictvím tohoto programu a výzvy usilujeme o dosažení a udržení optimální úrovně cizojazyčné a bilingvní výuky v našich školách. Hlavní cíl pak spočívá v dlouhodobém růstu komunikačních dovedností a jazykových kompetencí těch, kdo žijí v našem městě,“ přiblížila náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. „Patřičná jazyková vybavenost často bývá rozdílovou položkou, která rozhoduje o úspěchu či neúspěchu při hledání dobrého zaměstnání. Znalost jazyků taktéž sehrává stěžejní roli v nabývání poznatků, znalostí a dovedností ze zahraničních zdrojů, usnadňuje cestování a výměnu informací. Ne nadarmo se odnepaměti říká, že kolik řečí známe, tolikrát jsme člověkem.“

Podpora rozvoje kvality školství – vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava

Orgány města Ostravy schválily vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti rozvoje kvality školství pro rok 2025. Rozvoj kvality školství Ostrava finančně podporuje od roku 2005. Celkem bylo podpořeno přibližně 2700 projektů a rozděleno 121 milionů korun. Tyto finanční prostředky jsou určeny na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území statutárního města Ostravy. Podpořené projekty se orientují především na aktivity v oblasti čtenářské a mediální gramotnosti, matematické a finanční gramotnosti, podnikavosti a kreativity, enviromentálního vzdělávání, polytechnického vzdělávání a také řemesel. Na Program a Výzvu na podporu rozvoje kvality školství je pro rok 2025 vyčleněna částka ve výši 9,711 milionů korun.

Náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová vyzdvihla záběr finanční podpory: „Dotace míří do všech oblastí, nejsou jednostranně orientovány a vnímají školství jako jeden propojený systém. Čtenářská a mediální gramotnost pomáhá rozumět textu jakéhokoliv sdělení, rozvinout kritické myšlení a nepodléhat ‚fake news‘ všeho druhu. Zkvalitňování technického a přírodovědného vzdělávání zase posiluje konkurenceschopnost v současné době nových technologií, jakož i přístupů k nim. Kreativní výuky je pak zapotřebí, aby děti mohly nabyté poznatky správně setřídit a umět je použít při řešení nejrůznějších problémů.“

Orgány města Ostravy také schválily vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rozvoj kvality školství a zároveň i na vzdělávání a talentmanagementu pro rok 2025. 

Podpora vzdělávání a talentmanagementu – vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava

Orgány města Ostravy schválily vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti vzdělávání a talentmanagementu pro rok 2025. Oblast talentmanagementu Ostrava finančně podporuje od roku 2016. Celkem bylo podpořeno 485 projektů a rozděleno 340,58 mil. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na finanční podporu talentmanagementu na území statutárního města Ostravy, systematický rozvoj zejména technické, přírodovědné a funkční gramotnosti, podnikavosti a kreativního učení dětí, žáků a studentů, ale také na další vzdělávání pedagogů. Podpořené projekty umožňují školám a organizacím vyhledávat talentované a nadané děti, žáky a studenty a podporovat dlouhodobě a systematicky jejich talent a nadání prostřednictvím nejrůznějších aktivit v technických, přírodovědných, řemeslných a dalších oblastech. Zároveň tyto projekty umožňují zřizovat na školách pozice koordinátorů nadání a financovat jejich další rozvoj a vzdělávání. 

„Podpora talentů od útlého dětství představuje pevnou součást naší vzdělávací politiky. Jsme si jako město dobře vědomi, že ideální stav spočívá v rozpoznání a podchycení talentu už při samotném vstupu do vzdělávacího systému. Pak je možné dětské vlohy co nejlépe rozvinout, pracovat s nimi a vytvořit nadanému dítěti optimální prostředí k seberealizaci,“ uvedla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. „Vynaložené prostředky se nám všem několikanásobně vrátí, proto je dobré pohlížet na ně jako na investici. V lidech a jejich schopnostech spočívá největší bohatství. Lidský kapitál je navíc o to cennější v zemích jako Česká republika, které neoplývají surovinovým bohatstvím, na němž by postavily svou prosperitu. Naší ropou a diamantovou žílou zkrátka musí být šikovní lidé. Ostrava k tomuto cíli aktivně přispívá.“

Rozvoj kvality školství Ostrava finančně město podporuje od roku 2005. Celkem bylo podpořeno přibližně 2700 projektů a rozděleno 121 milionů korun. Tyto finanční prostředky jsou určeny na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území statutárního města Ostravy. Podpořené projekty se orientují především na aktivity v oblasti čtenářské a mediální gramotnosti, matematické a finanční gramotnosti, podnikavosti
a kreativity, enviromentálního vzdělávání, polytechnického vzdělávání a také řemesel. Na Program a Výzvu na podporu rozvoje kvality školství na rok 2025 je vyčleněna částka ve výši
9,711 milionů korun.

V pondělí 9. září 2024 proběhne od 10 hodin v prostorách Magistrátu města Ostravy, v zasedací místnosti č. 306, seminář k poskytnutí peněžních prostředků v oblasti rozvoje kvality školství a v oblasti vzdělávání a talentmanagementu. Termín pro podání žádostí je v letošním roce od 16. září 2024 do 27. září 2024. Veškeré informace k vyhlášeným výběrovým řízením na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti vzdělávání naleznete na https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace/vzdelavani.

Zdroj: Statutární město Ostrava

Ilustrační foto pixabay.com

RELATED ARTICLES