Středa, 24 dubna, 2024

Dvacítka vyjímečných pedagogů získala za svou práci i přístup k výuce ocenění

U příležitosti Dne učitelů byli stejně jako v minulých letech oceněni výjimeční pedagogové z Moravskoslezského kraje. Ocenění získali za svůj přístup k výuce i žákům, inovativní postupy a další mimořádné aktivity. Ceny i poděkování si převzali pracovníci krajských středních, základních i mateřských škol, ale i základních uměleckých škol a dětských domovů.

„Ocenění, které Moravskoslezský kraj uděluje už od roku 2002, má upozornit na přínos a důležitost všech pedagogických pracovníků. Práce s dětmi bývá v mnoha ohledech náročná, zároveň je opravdu velmi zodpovědná. V nejmladším věku se dětem formuje pohled na svět, těsně před dospělostí se středoškoláci učí samostatnosti i kritickému myšlení. To vše může kromě rodičů ovlivnit i pedagog. Proto jsou kvalitní učitelé velmi důležití a potřební,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny, který dvacítce pedagogů ocenění osobně předal na zámku v Kuníně spolu s finanční odměnou a pamětním listem. Kytice pro oceněné a květinovou výzdobu zajistila krajská Střední zahradnická škola Ostrava, občerstvení připravila Hotelová škola z Frenštátu pod Radhoštěm. Slavnostní akci obohatila i vystoupení žáků základních uměleckých škol ze Studénky a Frenštátu pod Radhoštěm.

Na ocenění mohou být navrženi pedagogové ze všech škol a školských zařízení v regionu. „Hodnotící komise posuzuje několik kritérií, zejména nadstandardní práci se žáky, jako je projektové vyučování nebo experimentální ověřování vzdělávacích a výchovných metod. Důležitý je také osobní přístup pedagogů, jejich odborná a publikační činnost, zapojení do mezinárodních programů, ale také péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně talentovaných žáků,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny s tím, že od roku 2002 již bylo v Moravskoslezském kraji oceněno už 546 pedagogů. Také v letošním, už 23. ročníku, byli učitelé oceněni ve dvou kategoriích: Výrazná pedagogická osobnost roku a Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.Seznam oceněných pedagogů je zveřejněn na webu Moravskoslezského kraje.

Medailonky oceněných pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2024 

I. kategorie: Výrazná pedagogická osobnost roku 

 Mgr. Barbora Bitomská, Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 

Barbora Bitomská je učitelkou biologie a chemie a finalistkou soutěže Global Teacher Prize, která hledá a oceňuje inspirativní pedagogy. Své žáky zapojuje do organizování řady vzdělávacích akcí pro děti a žáky z mateřských a základních škol i veřejnost Opavska. Podílí se také na projektové činnosti. Je manažerkou projektového záměru „Vybudování laboratoře biologie a environmentální výchovy“. Řadu let organizuje pro žáky školy Den zdraví a iniciovala zahájení školní dárcovské kampaně, která hledá prvodárce krve. Barbora Bitomská považuje za důležité, aby se žáci angažovali
v pomoci druhým a ochraně životního prostředí. Sama je jim inspirujícím příkladem. 

Mgr. Pavel Cieslar, MBA, Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace 

Pavel Cieslar je ředitelem školy od roku 2019. Školu zapojuje do mnoha aktivit a projektů. Příkladná je spolupráce s profesními organizacemi tak, aby došlo k propojení teoretického a praktického vyučování. Zároveň podporuje účast odborníků z praxe ve výuce, což se odráží ve vysoké kvalitě poskytovaného vzdělávání. Příkladná je také prezentace školy na veřejnosti. Známé jsou např. „biojarmarky“ konané ve spolupráci s městem Český Těšín nebo sommelierská soutěž „Těšínská karafa“. Pavel Cieslar je výraznou osobností v oblasti regionálního školství. Svým pracovním nasazením a cílevědomým přístupem, schopnostmi i zkušenostmi naplňuje cíle středního vzdělávání.

Oldřiška Honsová, Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov – Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace 

Oldřiška Honsová vyučuje v základní umělecké škole hru na klavír a sólový zpěv. Je vedoucí klavírního oddělení a vede pěvecký sbor. V loňském roce významně reprezentovala školu se svými žáky na celorepublikových a mezinárodních soutěžích. Např. ve XX. ročníku Pěvecké soutěže Bohuslava Martinů v Praze se její žáci umístili na prvních místech a byla oceněna ředitelkou soutěže za vynikající přípravu žáků. Mladý klavírista z její třídy po úspěšném konkurzu vystoupil s Janáčkovou filharmonií Ostrava na koncertu „Mladí sólisté“. Oldřiška Honsová je uznávanou pedagogickou osobností a oporou nejen pro své žáky, ale také pro ostatní učitele základních uměleckých škol.

Mgr. Vlasta Krmášková, Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les,
B. Dvorského 1, příspěvková organizace 

Vlasta Krmášková působí ve školství 44 let, z toho 25 let ve funkci zástupkyně ředitele školy. Nyní pracuje jako učitelka základní školy. Je oceněna za vysoce profesionální pedagogickou a odbornou činnost v hodinách dějepisu. Pro žáky připravuje poutavé exkurze, návštěvy muzeí a besedy se zajímavými lidmi. Podporuje děti se zájmem
o historii k účasti na dějepisných soutěžích i olympiádách. Využívá moderní metody práce, tvoří vlastní pracovní materiály, vede kroužek pro nadané děti a podílí se na organizaci projektů a soutěží. Vlasta Krmášková se věnuje také metodické práci se studenty Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a připravuje tak novou generaci učitelů.

Mgr. Zdeňka Mikesková, Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

Zdeňka Mikesková působí nejen jako zástupkyně ředitele školy, ale také jako školní metodik prevence a koordinátor práce s nadanými žáky. Je oceněna za inovace ve vzdělávacím procesu, modernizaci vyučovacích metod, zavádění nových forem ve vzdělávání a přípravu materiálů pro výuku. Dále je oceněna za publikační činnost a prezentaci školy na veřejnosti. Koordinuje mimoškolní aktivity, organizuje speciální programy a kroužky a působí jako mentor nových pedagogických pracovníků. Její schopnost aktivizovat a motivovat jak žáky, tak zaměstnance je klíčová pro vytváření dynamického a produktivního vzdělávacího prostředí školy. 

Mgr. Radka Rojíčková, Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace 

Radka Rojíčková se věnuje vzdělávání žáků se závažnými vadami řeči. Svým žákům poskytuje neskutečnou podporu, citlivou a empatickou komunikaci a motivaci ke zvládnutí úkolů. Přispívá tak k jejich kvalitnímu a plnohodnotnému životu, radosti ze školy a zažití úspěchu. Je autorkou a iniciátorkou školního projektu etické výchovy „VELKÁ RODINA – Mezigenerační soužití“. Je také autorkou a lektorkou projektu „RODIČOVSKÉ KLUBY“, který přispívá k rozvoji a zkvalitnění spolupráce s rodiči. Své žáky zapojuje do mnoha celostátních výtvarných, literárních a jiných soutěží a programů s globální tématikou. Radka Rojíčková je výraznou pedagogickou osobností, která se trvale zapsala do životů žáků školy a jejich rodičů.

Mgr. Andrea Šircová, Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Andrea Šircová je výraznou osobností pedagogického sboru, a to zejména jazykové sekce. V loňském roce se za jejího doprovodu žáci školy účastnili v rámci projektu Evropské unie Erasmus+ stáže v Itálii. Zde se bohužel Andrea Šircová dostala do nelehké situace, ve které se však projevily její osobní kvality a odvaha. Výrazně se podílela na záchraně života žákyně, která se pobytu v Itálii účastnila. Svým rozhodným postojem a dlouhodobou nepřetržitou resuscitací až do příjezdu záchranné služby zachránila dle vyjádření lékařů život žákyni školy. 

Petr Vondráček, DiS. et DiS., Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace 

Petr Vondráček působí jako učitel hry na hudební nástroje, a to klavír, varhany a keyboard. Je oceněn za uměleckou a pedagogickou činnost, která je přínosem v oblasti základního uměleckého vzdělávání. Významně se podílí na prezentaci školy na veřejnosti v rámci okresních a krajských přehlídek. Se svými žáky dosáhl výborných výsledků v soutěžích, aktivně se podílí na koncertech a akcích školy. Působí jako vynikající korepetitor, člen komise okresních a krajských klavírních přehlídek a porotce v soutěžích. Je umělecky aktivní jako varhaník, klavírista i klávesák. Petr Vondráček získal řadu ocenění nejen za pedagogickou činnost, ale také za tvůrčí přístup k výuce na elektronické klávesové nástroje. 

II. kategorie: Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost 

Mgr. Jaroslav Dvořák, Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 

Jaroslav Dvořák je ředitelem dětského domova. V průběhu jeho působení došlo k výraznému posunu zkvalitnění péče o děti i pracovních podmínek zaměstnanců. Dětský domov vytváří pro děti příjemnou, téměř rodinnou atmosféru, která je podporována stabilním pedagogickým týmem. Vedení dětského domova se daří získávat významné finanční příspěvky a dary, které využívá ke zvýšení kvality péče
o děti. Zároveň je dbáno na zapojení dětí do externích kroužků a podporu efektivního trávení volného času mimo dětský domov. Zaměstnanci i děti vnímají Jaroslava Dvořáka nejen jako ředitele, ale hlavně jako člověka, za kterým mohou kdykoliv přijít se svými starostmi i radostmi. 

Mgr. Jana Heřmanová, Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace 

Jana Heřmanová je ředitelkou školy, kde se vzdělávají děti a žáci s kombinovaným, mentálním a tělesným postižením, vadami řeči, poruchou učení či poruchou autistického spektra různého stupně. Současně ředitelka koordinuje vzdělávání na čtyřech místech v ostravských nemocnicích, v nichž je poskytována výuka dětem a žákům dlouhodobě či opakovaně hospitalizovaným. Všem dětem a žákům se snaží zajistit co nejlepší podmínky pro jejich fyzický i mentální rozvoj pomocí speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání. Přes handicapy dětí a žáků se škola pod vedení Jany Heřmanové zapojuje do řady soutěží, školních projektů i mimoškolních činností. Komplexní speciálně pedagogická a zdravotní péče tak směřuje k výchově samostatného jedince.

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace 

Iva Chadzipanajotidisová je ředitelkou mateřské školy a ve školství pracuje již 39 let. Pod jejím vedením byla zřízena speciální logopedická třída. Velký důraz je kladen na podporu dětí s odloženou školní docházkou i na podporu vzdělávání dětí s nadáním. Díky jejímu úsilí se projekty vytvořené ve škole regionálně rozšířily i do dalších škol, např. projekt „Šachy do škol“ nebo „Malý řemeslník“. Ředitelka školy je manažerkou komunikační platformy pro zaměstnance školních jídelen ostravských mateřských škol v rámci podpory výchovy ke zdravému životnímu stylu. Iva Chadzipanajotidisová je mimořádnou pedagogickou osobností, která se svou prací v oblasti školství zasloužila o zkvalitnění předškolního vzdělávání. 

Mgr. Zdena Kovaříková, Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace 

Zdena Kovaříková působí jako ředitelka této školy již 20 let. Při práci uplatňuje své manažerské schopnosti a využívá dlouholetých pedagogických zkušeností. Vzdělávací instituce vykonává činnost střední školy, domova mládeže a školní jídelny, přičemž rozmanitost oborů vzdělání souvisí se sloučením středních škol v Rýmařově. Pod jejím vedením se škola aktivně účastní projektové činnosti, např. projekt „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“. Připravuje tak žákům ty nejlepší podmínky pro zapojení do školních, krajských, celorepublikových i mezinárodních soutěží. Zdena Kovaříková se zasloužila o rozvoj spolupráce se sociálními partnery a velmi oceňovaná je i spolupráce školy se zřizovatelem a městem Rýmařov. 

Mgr. Miloš Kučera, Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 

Miloš Kučera jako ředitel gymnázia zavádí do výuky ve škole inovativní metody. Již druhým rokem jsou do vzdělávacího programu školy implementovány nové integrované předměty Mapa evropských a globálních souvislostí a Textový editor.
V současnosti jsou pak připravovány další dva inovativní předměty – biochemie a sociobiologie. Své znalosti a zkušenosti Miloš Kučera využívá k organizaci účasti žáků v řadě mezinárodních projektů. Dlouhodobě usiluje o navazování spolupráce s vysokými školami, partnerskými firmami a mnoha dalšími subjekty. Aktivně se účastní veřejného života v Karviné a je uznávanou osobností a vzorem pro žáky a ostatní zaměstnance školy. 

Mgr. Vlasta Liberdová, Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace 

Vlasta Liberdová působí na třineckém gymnáziu již 24 let. Jako učitelka hudební výchovy se zasloužila o podporu sborového zpěvu v třineckém regionu. Od roku 2001 stojí v čele Pěveckého sboru Gymnázia Třinec. Vysokou kvalitou výuky a mírou kreativity se vyznačují nejen její hodiny hudební výchovy, ale také výuka ruského jazyka. Velmi aktivně se zapojuje do projektů, které jsou na škole realizovány. Vlasta Liberdová je pedagogem s vysokým pracovním nasazením i bohatými zkušenostmi, která svým empatickým přístupem zanechala výraznou stopu ve svých žácích. Její výuka je vnímána pedagogy i žáky školy jako skutečný příklad dobré praxe.

Pavel Patterman, Základní škola a Mateřská škola Karlova Studánka, okres Bruntál, příspěvková organizace 

Pavel Patterman se věnuje práci s mládeží již 25 let. V malotřídní škole působí jako učitel, vychovatel a vedoucí zájmových kroužků. Je oceněn za vysoké pracovní nasazení a dlouhodobou pedagogickou i mimoškolní činnost zaměřenou na oblast environmentální a sportovní. Významně se podílí na činnosti turistického kroužku a kroužků zaměřených na informační technologii, přírodu a sport. Má významný podíl na prezentaci školy na veřejnosti v rámci akcí organizovaných školou i obcí, zapojení žáků do republikových i mezinárodních projektů (např. Den Země, Ukliďme Česko…) a hraní divadla. Spolupracuje s organizací ADRA. Svým nadšením a láskou k přírodě vede děti k ochraně životního prostředí a vzájemné pomoci. 

Ing. Marie Plačková, Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace 

Marie Plačková pracuje jako učitelka 2. stupně základní školy a koordinátorka environmentální výchovy. Je oceněna za příkladnou dlouholetou pedagogickou činnost, vysoké pracovní nasazení a zvyšování kvality vzdělávání v oblasti informatiky a ochrany životního prostředí. Své žáky motivuje k zapojení do různých soutěží a akcí zaměřených na rozvoj IT dovedností. Za dobu svého působení ve škole se zapojila do mnoha projektů. Příkladně prezentuje školu na veřejnosti, realizuje kurzy digitální gramotnosti pro seniory a spolupracuje s významnými osobnostmi a institucemi. Pro svůj svědomitý a obětavý přístup k práci i lidem je Marie Plačková velmi oblíbeným pedagogem jak mezi žáky, tak i kolegy. 

Mgr. Jana Sagitariová, Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 

Jana Sagitariová pracuje ve školství již 39 let, v současnosti je zástupkyní ředitele školy. Ve své pedagogické práci se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům talentovaným. Připravovala žáky na různé olympiády a literární a recitační soutěže v rámci předmětů český jazyk a dějepis. Vede školní knihovnu a spolupracuje s řadou institucí. Koordinuje spolupráci mezi českými, polskými a slovenskými školami. Metodicky řídí začínající učitele a své znalosti historie předává studentům Univerzity třetího věku. Přispívá do regionálního tisku, organizuje charitativní akce i vědomostní městskou soutěž.  Učitelé i žáci oceňují u Jany Sagitariové především vysokou úroveň odborných znalostí, didaktické dovednosti, důslednost i ochotu věnovat se žákům individuálně. 

Ing. Jan Šenk, Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace 

Jan Šenk je ředitelem střední odborné školy, která se pod jeho vedením aktivně prezentuje svou různorodou činností na veřejnosti. Dbá na spolupráci se sociálními partnery. Současně respektuje a klade důraz na požadavky regionálního trhu práce. Proto je vzdělávání žáků zaměřeno dle jednotlivých oborů na botaniku a biologii člověka, na ekologii i ochranu životního prostředí a dále na poskytování zahradnických služeb. Velkým přínosem je zapojení školy do celé řady projektů a programů, např. vybudování hydroponické laboratoře a modernizace centra biologické a mikrobiologické laboratoře. Jan Šenk je oceněn za vynikající manažerskou a pedagogickou činnost a mimořádné výsledky při rozvoji školy. 

Miroslava Tušková, Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace 

Miroslava Tušková pracuje jako vychovatelka v dětském domově již 43 let. Svou poctivou činností dokázala již desítky dětí motivovat a připravit do samostatného života. Každoročně se dobrovolně účastní táborů, sama tábory organizuje a tvoří vždy adekvátní náplň. Dětem se věnuje také v oblasti volnočasových aktivit, např. v oblasti muzikoterapie, kdy vede kroužek afrických bubnů. Pravidelně s dětmi jezdila na vystoupení a reprezentovala tak dětský domov na řadě soutěží. V průběhu své pedagogické praxe si Miroslava Tušková děti získala svým klidným přístupem a rozvahou a stala se jejich mentorem, pedagogem, učitelem a průvodcem po samostatné cestě životem. 

Mgr. Jana Vaňková, Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 

Jana Vaňková vykonává svou pedagogickou činnost již 40 let. Jako učitelka na 2. stupni základní školy se podílí na přípravě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro studium na střední škole. Je otevřená novým trendům a jejich zavádění do výuky, má hlavní zásluhy na rozvoji finanční gramotnosti a jako koordinátorka také na rozvoji environmentální výchovy ve škole. V rámci projektu „Finanční gramotnost do škol“ získala škola její zásluhou zlatý a diamantový certifikát Finančně gramotná škola. Zapojuje se do mnoha místních, okresních, krajských i celorepublikových projektů. Spolupracuje s celou řadou organizací, mezi které patří také humanitární organizace ADRA. Jana Vaňková je učitelem s dlouholetou praxí, nezměrným pracovním zápalem a bohatými pedagogickými zkušenostmi. 

Zdroj: TZ Moravskoslezský kraj

RELATED ARTICLES