Středa, 24 dubna, 2024

CEET nabízí spolupráci s veřejným sektorem formou vědeckovýzkumných projektů

Zajímavý workshop zorganizoval Národní strojírenský klastr společně s Centrem energetických a environmentálních technologií (CEET). CEET je vysokoškolským ústavem VŠB – Technické univerzity Ostrava, který vznikl 1. 1. 2021 sloučením čtyř univerzitních výzkumných ústavů – Centra nanotechnologií (CNT), Výzkumného energetického centra (VEC), Centra ENET (CENET) a Institutu environmentálních technologií (IET).

Vizí CEET je vybudování uznávaného výzkumného centra zaměřeného na vývoj nových technologií a materiálů pro nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku a environmentálních technologií v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Cílem aktivit ústavu je energetická transformace v nejrůznějších oblastech našeho života od dopravy přes průmysl až po životní prostředí. Prostřednictvím výzkumu a vývoje nabízí nové moderní technologie a metody, díky nimž dokáže Česká republika zvládnout a úspěšně dokončit energetickou transformaci, tedy přechod od fosilních paliv k využívání čisté energie. Mimořádně důležitým cílem programu ústavu je rovněž energetická soběstačnost a surovinová nezávislost na zemích s nestabilním geopolitickým prostředím.

CEET a jeho vědecké týmy se věnují základnímu i aplikovanému výzkumu a dokáže energetickou problematiku řešit komplexně. 250 členný tým hledá bezemisní zdroje a taková řešení, která nevedou k vytváření dalšího odpadu a nároků na skládkování. Věnuje se rovněž problematice snižování již vzniklých znečišťujících látek jak v odpadních plynech a ovzduší, tak i ve vodách. Jedna z prioritních surovin, se kterou v rámci vědy a výzkumu počítá, je vodík.

V rámci svých komerčních aktivit CEET nabízí spolupráci s veřejným sektorem a průmyslovými partnery v různých odvětvích především formou smluvního výzkumu a prostřednictvím společných vědeckovýzkumných projektů.

Při neformální diskusi účastníků workshopu zdůraznil ředitel CEET Stanislav Mišák velký potenciál spolupráce právě s institucemi za zdmi univerzity. Ta je a bude pro ústav klíčová. Už nyní úspěšně rozvíjí kooperaci s tuzemskými i zahraničními firmami, ale též se středními, základními i mateřskými školami. Máte-li zájem o navázání partnerství nebo odbornou pomoc při vašich rozvojových záměrech v oblasti energetiky, kontaktujte ústav ZDE.

Zdroj: redakce

RELATED ARTICLES