Pondělí, 24 června, 2024

Spolupráce SmVaK Ostrava a TRIANON: cirkulární ekonomika v praxi

Díky investiční akci nejvýznamnější vodárenské společnosti v Moravskoslezském kraji v Úpravně vody Podhradí, která byla dokončena na podzim a během níž došlo k výměně původního přítokového ocelového potrubí a souvisejících komponent do technologických linek úpravny za nové, bylo předáno českotěšínskému spolku Trianon k separaci a recyklaci pět vyřazených nefunkčních elektromotorů. Ty se původně používaly k ovládání šoupátek umístěných na přítoku do flokulačních nádrží a byly během investiční akce nahrazeny novými armaturami s elektromotory.

Celková váha vyřazeného zařízení dosáhla zhruba 340 kilogramů a vodárenská společnost zajistila také jeho transport do provozu Trianonu v Českém Těšíně. Díky dlouhodobé spolupráci mezi SmVaK Ostrava a neziskovou organizací dlouhodobě úspěšně rozvíjející sociální podnikání v oblasti cirkulární ekonomiky, bude dále ekologicky využito vyřazené zařízení, které zároveň poskytne pracovní uplatnění lidem se zdravotním omezením.

TRIANON dlouhodobě realizuje program Separace pro recyklaci, v němž zaměstnává zdravotně znevýhodněné lidi z Česko-Těšínska. Je aktivní v oblasti sociální inkluze a je organizátorem a propagátorem česko-slovensko-polské partnerské spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje.

Při výměně technologických celků při modernizaci úpraven vod nebo čistíren vodárenské společnosti vzniká stejně jako při likvidaci již nevyužívaných provozů elektroodpad. Jedná se například o rozvodné skříně obsahující jističe, stykače, relé, napěťové a proudové ochrany, svorkovnice, vodiče, kovovou konstrukci a kryty, elektromotory různého výkonu a drobný nespecifikovaný elektroodpad. V souladu s platnou legislativou by musely SmVaK Ostrava zajistit jejich likvidaci. Díky kooperaci obou subjektů nacházejí po separaci a recyklaci materiály další využití. Jde o ukázku cirkulární ekonomiky při spolupráci privátního a neziskového sektoru v praxi.

Významný projekt v Podhradí

Investiční projekt v Úpravně vody Podhradí za 15,5 milionu korun realizovaný v loňském roce byl zásadní pro zajištění stabilní výroby pitné vody na špičkové kvalitativní úrovni pro více než půl milionu obyvatel Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Původní potrubí z reakčních nádrží do nádrží pomalého míchání, které za sebou mělo již více než 60 let spolehlivého fungování, bylo nahrazeno potrubím novým. Vyměněny byly také navazující komponenty.

„Důvodem investice byl technický stav zařízení poznamenaný především korozí. V důsledku oslabených stěn potrubí již nebyly možné jeho lokální opravy a museli jsme přistoupit ke kompletní výměně. Význam akce zvyšuje také to, že se jedná o hlavní přítokové potrubí upravované vody pro pravou i levou technologickou linku úpravny vody. Je tedy naprosto zásadní zajistit jeho perfektní fungování,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Kromě samotného potrubí byly vyměněny také uzavírací klapky s elektrickými pohony, stejně jako armatury. „Systém funguje tak, že ze symetrických reakčních nádrží odtéká surová voda potrubím s průměrem 1 000 milimetrů přes uzavírací klapku s elektropohonem do flokulačních nádrží, před které jsou namontovány také uzavírací klapky. Na odtokovém potrubí z reakčních nádrží jsou také namontovány odbočky pro zajištění odběrů laboratorních vzorků upravované vody a odbočky s požární rychlospojkou pro vypouštění potrubí,“ vysvětluje Komínek.

Kompletní obměnou prošla také elektroinstalace v podobě rozvaděčů, přívodních kabelů nebo automatického napojení na systém centrálního dispečinku.

„Spolupráce se spolkem TRIANON probíhá řadu let. V minulosti jsme poskytli vyřazené elektrozařízení z Úpravny vody Nová Ves, čerpacích stanic ve Fulneku-Strahovicích nebo ve Staré Bělé. Nyní využíváme služeb spolku v oblasti digitalizace dokumentů, které jsme v minulosti vedli pouze v papírové podobě. Vážíme si toho, co TRIANON v oblasti sociálního podnikání v regionu dokázal, a jsme rádi, že můžeme jako odpovědná společnost, které záleží na regionu, v němž působí, tyto aktivity díky vzájemné spolupráci dále rozvíjet,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Vodárenská společnost si ve spolupráci se spolkem TRIANON v uplynulých letech ověřila, že u vhodných investičních akcí, modernizaci úpraven vody nebo čistíren odpadních vod stejně jako při likvidaci nevyužívaných objektů a zařízení je možné podobný princip uplatnit tak, aby to dávalo ekonomický, sociální i environmentální smysl.

Zdroj: smvak.cz

RELATED ARTICLES