Sobota, 20 července, 2024

Oznámení o zahájení výstavby CEET(e) a Nové EKF

Dovolujeme si Vás informovat o zahájení realizací dvou větších staveb v lokalitě porubského kampusu VŠB-TUO .

V souvislosti s výstavbou dojde ke zhoršení komfortu v okolí staveb, ať již z důvodu větší hlučnosti, prašnosti, pohybu strojních mechanismů, vždy však bude kontrolováno dodržování předepsaných hygienických limitů. V určitý čas dojde k odpojování sousedních objektů od energií (voda, elektřina, plyn), avšak jen na nezbytně dlouhou dobu a uživatelé dotčených objektů budou na toto upozorněni dopředu, např. vyvěšením informace u hlavních vstupů, resp. informacemi na InNETu.

Příjezd vozidel staveb bude po komunikaci od ulice Studentská závorou č. 3. Žádáme Vás o dodržování bezpečnostních opatření v okolí stavenišť, dodržování zákazů vstupů do prostor staveb a o zvýšení pozornosti a bezpečnosti na komunikacích dotčených provozem staveb.

1. Stavba CEET(e)

Dne 13. 12. 2021 bude předáno staveniště k investiční akci CEET(e) – Centrum energetických a enviromentálních technologií. Staveniště bude vymezeno budovami IET a UMŠ (mateřskou školkou). V první fázi bude realizována příprava území, která bude dle předpokladu trvat do začátku března r. 2022, v závislosti na klimatických podmínkách. Druhá fáze – výstavba samotné budovy CEET(e) by měla plynule navázat na fázi první. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob oplocením.

V průběhu prací je nutno počítat se zhoršeným přístupem k zadním vstupům budovy IET a částečným omezením parkovacích ploch v okolí IET.

Kontaktní osoba za útvar Investice a majetek pro stavbu CEET(e) je Ing. Mončka. 

2. Stavba Nové budovy Ekonomické fakulty – přístavba H

Dne 20. 12. 2021 bude předáno staveniště zhotoviteli stavby Nové budovy EKF v areálu Ostrava-Poruba. Staveniště bude v následujících dnech vymezeno oplocením s patřičným bezpečnostním označením pro zákaz vstupu nepovolaných osob.

Se zahájením stavby a předáním staveniště jsou zrušena parkovací stání u budovy H a stání kolem zelené plochy mezi budovou H a CPIT.

Osoby, jichž se týká přímo výstavba, a to buď dotčením učeben nebo laboratoří v budově H, případně omezením vjezdu do dvorů E-F a F-G, byly kontaktovány útvarem Investice a majetek již dříve. Pokud i přesto je někdo, s kým omezení projednána nebyla, ať kontaktuje útvar Investice a majetek.

Postupem stavebních prací dojde ke stavebním úpravám v objektu H. O tomto Vás budeme dopředu informovat hromadným e-mailem.

Kontaktní osoba za útvar Investice a majetek pro stavbu Nové EKF je Ing. Bubeník.

V souvislosti s výstavbou obou objektů Vás žádáme o trpělivost, příp. někdy také o shovívavost v případě výskytu omezení, které mohou nastat při realizaci takto velkých stavebních akcí.

Intenzivní stavební činnost bude zahájena v období po Novém roce 2022.

Útvar Investice a majetek

Mapka areálu s vyznačením zařízení staveniště obou staveb a vymezení komunikací pro pohyb stavební mechanizace:

Zdroj: vsb.cz

RELATED ARTICLES